MŽP

Spermophilus citellus

FOTODOKUMENTACE
Červen 2015 Červenec 2015 Květen 2016

Realizace záchranného programu sysla obecného na lokalitě Velká Dobrá

MGSII - 50

Malé grantové schéma Záchranných programů pro zvláště chráněné druhy II z EHP fondů 2009-2014

Záchranný program sysla obecného

 • Hlavním cílem Malého grantového schématu je omezení ztráty biologické rozmanitosti prostřednictvím aktivit zaměřených na realizaci záchranných programů a programů péče a dále na aktualizaci a tvorbu nových programů pro zvláště chráněné druhy, včetně přípravy odborných podkladů, které umožní rozhodnout o dalším postupu při ochraně vybraných druhů rostlin a živočichů.
 • Mezi podporované aktivity patří realizace schválených záchranných programů a programů péče, aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro výzvou stanovené prioritní druhy včetně přípravy nezbytných odborných podkladů pro rozhodování o Záchranných programech pro zvláště chráněné druhy.  Informativní tabule u vstupu na letiště a na hranicích letištní plochy.
 • (plánovaná instalace proběhla v letních měsících 2015)
 • Na podzim roku 2014 se Aeroklub Kladno o.s. přihlásil do záchranného programu vytvořeného pro záchranu sysla obecného, jako garant realizace tohoto projektu v lokalitě letiště u obce Velká Dobrá.
 • Projekt je schválen Ministerstvem životního prostředí a je dozorován Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR.
 • Cílem projektu je udržení a rozvoj místní kolonie sysla obecného, chráněného a kriticky ohroženého druhu.
 • Díky managementu místí letištní plochy se ve zdejší lokalitě nachází sídliště sysla obecného a tudíž dílčím cílem programu je zamezení ztráty místního biotopu a udržení stávajícího režimu a managementu lokality.

  Management lokality

 • Jako zásadní, je pro management lokality, udržování výšky porostu ve stepním charakteru. Pro tyto účely jsme pořídili, díky grantu z EHP fondů, nový traktor Zetor Major 80 a žací stroj s velkou šíří záběru. To umožňuje rychlé posečení celé lokality a tím vyhovět vysokým nárokům na údržbu travního porostu.Aeroklub Kladno©